ReviewsWidget_ReviewsAboutUs

    Darmowa dostawa   |   Polityka 30 dni zwrotu towaru

Regulamin

Art. I Postanowienia wstępne

1.1 Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi“) spółki handlowej eyerim, s.r.o., z siedzibą Brezová 2055/22, Spišská Nová Ves 052 01, Słowacja, numer identyfikacyjny spółki: 47 970 006, numery identyfikacji podatkowej: 5263248042, PL5263248042,(zwanej dalej „sprzedawcą“), określają wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z umowy sprzedaży zawartej między sprzedawcą i kupującym za pośrednictwem elektronicznego formularza zamówień sprzedawcy (zwanej dalej „umową sprzedaży”) lub powstałe w związku z umową sprzedaży. Warunki handlowe stanowią nieodłączną część umowy sprzedaży. Sprzedawca prowadzi sklep internetowy pod adresem internetowym www.eyerim.cz (zwany dalej „stroną internetową“) za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanego dalej „interfejsem internetowym sklepu“).

1.2 Warunków handlowych nie stosuje się w przypadku, kiedy osoba, która zamierza kupić towar od sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą, która, składając zamówienie, czyni tak w ramach swej działalności gospodarczej lub zawodowej.

1.3 Kupujący i sprzedawca (zwani dalej „stronami umowy“) mogą w umowie sprzedaży uzgodnić postanowienia odrębne od warunków handlowych. Odrębne postanowienia umowy sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4 Postanowienia zawarte w warunkach handlowych stanowią nieodłączną część umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży i warunki handlowe są sporządzone w języku polskim. Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim.

1.5 Sprzedawcy przysługuje prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień warunków handlowych. Postanowienie to nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie ważności poprzedniej wersji warunków handlowych.

Art. II Konto użytkownika

2.1 Kupujący może składać zamówienia towaru wprost poprzez interfejs internetowy sklepu na podstawie rejestracji lub bez rejestracji.

2.2 Kupujący powinien podczas rejestracji i składania zamówień podać poprawne i prawdziwe dane. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych kupującego podanych na koncie użytkownika kupujący powinien je zaktualizować. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika i podczas składania zamówienia są przez sprzedawcę uważane za poprawne.

2.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony loginem i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do dostępu do konta użytkownika.

2.4 Kupujący nie jest uprawniony do umożliwienia korzystania z konta użytkownika osobom trzecim.

Art. III Zawarcie umowy sprzedaży

3.1 Prezentacja towaru zamieszczona w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny, a sprzedawca nie ma obowiązku zawrzeć umowę sprzedaży dotyczącą takiego towaru.

3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarze, w tym informacje o cenach poszczególnych towarów. Ceny towarów zawierają koszty związane z zapakowaniem towaru, podatek VAT i wszystkie związane z tym opłaty. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Ceny towarów są ważne w okresie, w którym są widoczne w interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości sprzedawcy zawrzeć umowę sprzedaży z uzgodnieniem warunków w sposób indywidualny.

3.3 W celu złożenia zamówienia towaru kupujący wypełni formularz w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:

     3.3.1 o zamawianym towarze (kupujący doda wybrany towar do koszyka internetowego interfejsu internetowego sklepu),

     3.3.2 o sposobie płatności za towar , o wybranym sposobie dostawy towaru oraz

     3.3.3 o kosztach związanych z dostawą towaru (zwane łącznie dalej „zamówieniem“).

3.4 Kupujący ma przed złożeniem zamówienia możliwość kontroli i zmiany danych podanych w zamówieniu, w tym możliwość stwierdzenia i poprawienia błędów popełnionych podczas podawania danych w zamówieniu. Kupujący składa zamówienie przez naciśnięcie przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE“. Dane podane przez kupującego w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za poprawne. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia wyśle na adres e-mail podany przez kupującego w koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail kupującego”) wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

3.5 Sprzedawca ma zawsze prawo w zależności od charakteru zamówienia (ilości towaru, ceny towaru, przewidywanych kosztów dostawy) żądać od kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia (np. na piśmie lub telefonicznie).

3.6 Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedawcą i kupującym zostaje zawarta z chwilą otrzymania wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia (akceptacją), które wysłał sprzedawca do kupującego pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.

3.7 Kupujący wyraża zgodę na zawarcie umowy sprzedaży przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Koszty kupującego wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość (koszty korzystania z Internetu, koszty rozmów telefonicznych) ponosi kupujący. Koszty te nie różnią się od kosztów stosowanych zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

Art. IV Cena towaru i warunki płatności

4.1 Cenę towaru oraz ewentualne koszty związane z dostawą towaru uzgodnione w umowie sprzedaży może kupujący uiścić w jeden z następujących sposobów:

      a) gotówkowo za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu. Gotówkowo za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu (w tym przypadku Klient może ponosić dodatkowe koszty związane z serwisem oferowanym przez firmę kurierską);

      b) bezgotówkowo kartą płatniczą;

      c) bezgotówkowo za pośrednictwem bramki płatniczej PayPal;

      d) za pośrednictwem internetowej sieci płatniczej Bitcoin.

4.2 Kupujący razem z ceną za towar powinien zapłacić sprzedawcy uzgodnione w umowie sprzedaży koszty związane z dostawą towaru według wybranego sposobu dostawy. Przez cenę rozumie się także koszty związane z dostawą zamówionego towaru, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej.

4.3 Sprzedawca nie żąda od kupującego zaliczki ani innych podobnych opłat. Nie dotyczy to jednak postanowień warunków handlowych określających zobowiązanie zapłacić za towar z wyprzedzeniem.

4.4 W razie wyboru płatności za pobraniem kupujący powinien zapłacić cenę przy odbiorze towaru. W razie wyboru płatności bezgotówkowej oraz płatności za pośrednictwem internetowej sieci płatniczej Bitcoin kupujący powinien zapłacić cenę przy zawarciu umowy sprzedaży. Obowiązek kupującego zapłacić cenę w przypadku płatności bezgotówkowej jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie sprzedawcy.

4.5 Sprzedawca może, szczególnie gdy kupujący nie potwierdzi dodatkowo zamówienia według art. 3.7 warunków handlowych, wymagać zapłaty całej ceny przed wysłaniem towaru do kupującego. Kupujący powinien zapłacić cenę za towar, chociaż nie miał jeszcze możliwości zbadania towaru, ponieważ według warunków handlowych został uzgodniony sposób dostawy towaru nieumożliwiający jego zbadanie.

4.6 Ewentualnych obniżek ceny towaru, których udzieli sprzedawca kupującemu, nie można wzajemnie kombinować.

4.7 O ile jest to zwyczajowe w wymianie handlowej lub o ile wymagają tego przepisy prawne, sprzedawca wystawi kupującemu dokument sprzedaży – fakturę. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT. Dokument sprzedaży wystawi sprzedawca kupującemu po opłaceniu ceny towaru i wyśle go w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego.

4.8 W przypadku oczywistego błędu technicznego, w kwestii podanej ceny produktów, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna. Jeżeli umowa sprzedaży została już zawarta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy kupna, właśnie z powodu nieprawidłowo określonej ceny.

Art. V Odstąpienie od umowy sprzedaży

5.1 Kupujący może w terminie 30 dni od objęcia towaru w posiadanie odstąpić od umowy sprzedaży. W przypadku, kiedy umowa sprzedaży obejmuje kilka rodzajów towaru lub towary, które są dostarczane w częściach, 30-dniowy termin odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej dostawy towaru. Zgodnie z prawek Klient może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o tym w przeciągu 14 dni oraz wysyłając produkt w przeciągu następnych 14 dni. Nasi klienci mają jednak prawo do odstąpienia od umowy w przeciągu 30 dni od odebrania przesyłki informując nas w tym czasie o nadaniu przesyłki poprzez przesłania potwierdzenia nadania paczki lub numeru umożliwiającego jej śledzenie. Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być wysłane do sprzedawcy przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzednim. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może kupujący wykorzystać wzór formularza sprzedawcy, który stanowi załącznik nr 2 do warunków handlowych. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może kupujący przesłać między innymi na adres miejsca działalności gospodarczej sprzedawcy:

Expandeco - eyerim
ul. Stara Droga 92,
43-430 Skoczów (Harbutowice),
Polska

lub na adres e-mail sprzedawcy:
kontakt@eyerim.pl

5.2 Jeżeli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży według art. 5.1 warunków handlowych, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą. Towar należy wysłać z powrotem do sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujący odstąpił od umowy sprzedaży. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, ponosi koszty zwrotu towaru, dotyczy to również przypadku, gdy towaru ze względu na jego charakter nie można odesłać w zwykły sposób pocztą.

5.3 Jeżeli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży według art. 5.1 warunków handlowych, sprzedawca zwróci nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia kupującego od umowy sprzedaży wszystkie płatności przyjęte od kupującego. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący. Sprzedawca również może zwrócić płatności przyjęte od kupującego już w chwili zwrotu towaru albo w inny sposób, jeśli kupujący wyrazi na to zgodę i jeśli nie wiąże się to dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jego odesłania.

5.4 Jeżeli kupujący wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru, który sprzedawca oferuje, sprzedawca zwróci kupującemu koszty dostarczenia towaru odpowiadające najtańszemu sposobowi dostarczenia towaru oferowanemu przez niego.

5.5 Kupujący nie może odstąpić od umowy o dostarczeniu towaru, który był wykonany na życzenie konsumenta lub dla jego osoby. Taką umową jest np. umowa o wykonaniu soczewek kontaktowych na podstawie indywidualnych żądań kupującego.

5.6 Kupujący jest odpowiedzialny za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towaru. Sprzedawca może potrącić przysługującą mu wierzytelność z tytułu odszkodowania za szkodę w towarze z wierzytelności kupującego obejmującej zwrot ceny towaru.

5.7 W przypadku gdy razem z towarem kupujący otrzymał podarunek, umowa darowizny między sprzedawcą i kupującym zawarta jest pod warunkiem rozwiązującym, według którego w razie odstąpienia kupującego od umowy sprzedaży umowa darowizny traci moc, a kupujący zobowiązany jest zwrócić sprzedawcy razem z towarem także otrzymany podarunek.

Art. VI Przewóz i dostawa towaru

6.1 Kupujący wybiera sposób dostawy towaru w formularzu zamówienia. Jeżeli strony umowy uzgodniły sposób dostawy na podstawie specjalnego żądania kupującego, to ryzyko oraz ewentualne dodatkowe koszty takiej dostawy ponosi kupujący.

6.2 Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jego odebrania. Taki sam skutek nastąpi w przypadku, gdy kupujący nie odbierze towaru, chociaż sprzedawca umożliwił mu dysponowanie towarem.

6.3 Jeżeli sprzedawca zgodnie z umową sprzedaży jest zobowiązany dostarczyć towar na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący powinien odebrać towar przy jegodoręczaniu .

6.4 Jeżeli z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest powtórne dostarczanie towaru lub dostarczanie towaru w sposób odrębny od sposobu podanego w zamówieniu, koszty związane z powtórną dostawą towaru oraz koszty związane z dostawą towaru w inny sposób powinien opłacić kupujący.

6.5 Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący powinien sprawdzić, czy opakowanie towaru nie jest uszkodzone, a w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o wadzie przewoźnika. W razie stwierdzenia uszkodzeń opakowania, które wskazują na to, że przesyłka została otwarta przez osobę do tego nieuprawnioną, kupujący może odmówić odebrania towaru.

6.6 Jeżeli kupujący wybierze w zamówieniu bezgotówkowy sposób płatności, sprzedawca może dostarczyć towar kupującemu dopiero po zaksięgowaniu całej należnej kwoty na jego koncie.

6.7 Dalsze prawa i obowiązki stron umowy dotyczące przewozu towaru określa dokument Opłaty pocztowe i reklamacja, który jest załącznikiem nr 1 do warunków handlowych.

Art. VII Reklamacja

7.1 Prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży dotyczące praw z rękojmi podlegają obowiązującym przepisom prawnym.

7.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego za to, że towar w chwili odbioru nie ma wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego w szczególności za to, że towar w chwili jego odbioru przez kupującego:

     7.2.1 ma właściwości, które strony umowy uzgodniły, a w braku umowy w tym względzie, ma właściwości, które sprzedawca lub producent opisał albo których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i prezentowaną przez sprzedawcę i producenta reklamę,

      7.2.2 służy celowi, który sprzedawca określił albo do którego rzecz tego rodzaju zwykle się używa,

      7.2.3 jest co do jakości i wyposażenia zgodny z próbką lub wzorem, jeżeli jakość albo wyposażenie były uzgodnione na podstawie próbki lub wzoru,

      7.2.4 ma odpowiednią liczbę sztuk, wymiary i wagę,

      7.2.5 jest zgodny z przepisami prawnymi.

7.3 Jeżeli przed upływem 6 miesięcy od dnia wydania towaru okaże się, że towar ma wady, domniemywa się, że wada istniała w chwili wydania towaru. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, które pojawiły się na towarze konsumpcyjnym przed upływem 24 miesięcy od dnia jego wydania, o ile dla konkretnego towaru nie był ustalony termin dłuższy.

7.4 Uprawnienia z tytułu rękojmi wykonuje kupujący wobec sprzedawcy pod adresem jego siedziby. Za chwilę wykonania uprawnienia z tytułu rękojmi uważa się otrzymanie wadliwego towaru przez sprzedawcę.

7.5 Dalsze prawa i obowiązki stron umowy dotyczące wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi określa dokument Opłaty pocztowe i reklamacja, który jest załącznikiem nr 1 do warunków handlowych.

Art. VIII Inne prawa i obowiązki stron umowy

8.1 Kupujący staje się właścicielem towaru w chwili całkowitej zapłaty ceny towaru.

8.2 Sprzedawca oświadcza, że nie jest wobec kupującego zobowiązany do przestrzegania żadnego kodeksu postępowania.

8.3 Dostęp kupującego do strony internetowej jest bezpłatny, kupujący odwiedza ją i korzysta z niej na własną odpowiedzialność, przy czym kupujący szczególnie powinien przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zablokować dostęp każdego, kto narusza postanowienia niniejszych warunków handlowych.

8.4 Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkodę powstałą w związku z korzystaniem ze strony internetowej, użyciem informacji lub pobieraniem danych ze strony internetowej spowodowaną błędami technicznymi lub błędami komputerowymi, błędami w danych, przerwaniem lub opóźnieniem w administracji serwera, wirusem komputerowym, utratą korzyści lub danych kupującego, czy też spowodowaną nieuprawnionym dostępem do transmisji lub danych kupującego i ich zmianą czy inną utratą.

8.5 Z powodu różnych metod przetwarzania obrazu, technologii wyświetlania lub z innych powodów technicznych możliwe są drobne różnice w kolorze i inne odchylenia towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za takie zmiany i różnice.

8.6 Sprzedawca zwraca uwagę na to, że wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji towaru są dołączone do towaru. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkodę wynikającą z niewłaściwego obchodzenia się z towarem.

Art. IX Pozasądowe rozstrzyganie sporów

9.1 Jeżeli kupujący nie jest zadowolony z wyniku rozpatrzenia reklamacji lub jeżeli uważa, że jego prawa zostały przez sprzedawcę naruszone, może zwrócić się do sprzedawcy z żądaniem naprawienia (za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres kontakt@eyerim.pl). Jeżeli sprzedawca odmówi spełnić żądanie kupującego albo nie udzieli mu odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia wysłania żądania, kupujący może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów (dalej jako „podmiot PRS“) według Ustawy nr 391/2015 Dz. U. Republiki Słowackiej. Podmiotami PRS są organy i uprawnione osoby prawne według § 3 Ustawy nr 391/2015 Dz. U. Republiki Słowackiej. Wniosek o wszczęcie postępowania może kupujący złożyć w sposób przewidziany w § 12 Ustawy nr 391/2015 Dz. U. Republiki Słowackiej. Listę podmiotów PRS można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa gospodarki Republiki Słowackiej www.mhsr.sk.

9.2 Kupujący, którego miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium UE, Norwegii lub Islandii, może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu prowadzonego ze sprzedawcą za pośrednictwem Europejskiego Centrum Konsumenckiego w kraju swego miejsca zamieszkania; lista centrów konsumenckich jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

9.3 Do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich między sprzedawcą i kupującym może kupujący wykorzystać Platformę dla rozstrzygania sporów online, która znajduje się na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.4 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towaru na podstawie uprawnienia do działalności gospodarczej. Organem nadzoru nad ochroną danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej (https://dataprotection.gov.sk/uoou/en).

Art. X Ochrana danych osobowych

10.1 Ochronę danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, określa dokument Polityka prywatności będący załącznikiem nr 3 do warunków handlowych.

Art. XI Doręczanie

11.1 Doręczanie kupującemu może nastąpić drogą elektroniczną na adres e-mail kupującego.

11.2 Kupujący wyraża zgodę na zawarcie umowy sprzedaży przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Koszty kupującego wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość (koszty korzystania z Internetu, koszty rozmów telefonicznych) ponosi kupujący. Koszty te nie różnią się od kosztów stosowanych zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

Art. XII Postanowienia końcowe

12.1 Strony umowy wyraźnie uzgodniły, że wszelkie spory, które wynikłyby w przyszłości z umowy sprzedaży lub powstałyby w związku z nią, w tym spory dotyczące ważności, interpretacji, realizacji i rozwiązania umowy sprzedaży, prawa bezpośrednio lub pośrednio powstałe w wyniku danego stosunku prawnego, kwestia ważności danego stosunku prawnego, kwestia praw związanych z wyżej wymienionymi prawami, jak również przypadek, gdy umowa sprzedaży byłaby nieważna, unieważniona albo nastąpiłoby odstąpienie od umowy, będą najpierw rozstrzygane w sposób polubowny zgodnie z zasadami uczciwości i dobrych obyczajów. Jeżeli w ten sposób nie uda się sporu rozstrzygnąć, będzie on rozstrzygany przez sądy Republiki Czeskiej, zgodnie z prawem Republiki Czeskiej.

12.2 Strony umowy uzgodniły, że jeżeli stosunek prawny wynikający z umowy sprzedaży ma skutki transgraniczne, umowa sprzedaży podlega prawu Republiki Czeskiej. Kupujący nie jest przez ten wybór pozbawiony ochrony przyznanej mu na podstawie prawa, jakie byłoby właściwe w braku wyboru zgodnie z ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

12.3 Niniejsze warunki handlowe są w braku odmiennej umowy między sprzedawcą i kupującym ważne i mają zastosowanie od 2018.

12.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w warunkach handlowych. Postanowienie to nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie ważności poprzedniej wersji warunków handlowych. Aktualna wersja warunków handlowych jest udostępniona przez sprzedawcę na stronie internetowej www.eyerim.pl.

12.5 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie warunków handlowych jest nieważne lub bezskuteczne, albo stanie się nieważnym lub bezskutecznym, to zamiast niego stosuje się postanowienie o treści najbliższej treści postanowienia nieważnego lub bezskutecznego. Nieważność czy bezskuteczność jednego postanowienia nie uchybia ważności pozostałych postanowień. Postanowienia warunków handlowych uważa się raczej za ważne niż za nieważne.

12.6 Umowa sprzedaży jest razem z warunkami handlowymi archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.7 Dane kontaktowe sprzedawcy:

Adres do korespondencji:
Expandeco - eyerim
ul. Stara Droga 92,
43-430 Skoczów (Harbutowice),
Polska

adres e-mail: kontakt@eyerim.pl,
numer telefonu: +420 723 388 655.